The Mayor


Cell: 013 261 8405

Secretary: pmakgoga@emogalelm.gov.za